Điều khoản & điều kiện của Mỹ phẩm thiên nhiên làm đẹp:

1. Điều Khoản Mỹ phẩm thiên nhiên sẽ được áp dụng đối với giao dịch của khách hàng mua Hàng Hóa Mỹ phẩm thiên nhiên . Hàng Hóa của Mỹ phẩm thiên nhiên có thể được nhận dạng bằng logo “myphamthiennhien” trên danh sách hàng hóa của Nhà Bán Hàng.

2.  Bằng việc mua Hàng Hóa Mỹ phẩm thiên nhiên, khách hàng đồng ý ràng buộc bởi Điều Khoản của Mỹ phẩm thiên nhiên và/hoặc ứng dụng di động Mỹ phẩm thiên nhiên, được hình thành từ việc tham chiếu Điều Khoản Mỹ phẩm thiên nhiên.

3.  Để tránh nhầm lẫn, các thuật ngữ in hoa được sử dụng và không được định nghĩa tại đây sẽ được hiểu như định nghĩa đã nêu tại Điều Khoản Mua Bán Hàng Hóa.

4.  Trong trường hợp có bất cứ điểm mâu thuẫn nào giữa các quy định của Điều Khoản Mỹ phẩm thiên nhiên và Điều Khoản Mua Bán Hàng Hóa, các quy định của Điều Khoản Mỹ phẩm thiên nhiên sẽ được ưu tiên áp dụng.